งานประตู

ประตูสำหรับห้องเย็น มีลักษณะพิเศษกว่าประตูชนิดอื่นๆ เนื่องจากบานประตูคือแผ่นฉนวน Sandwich Panal ในการเลือกใช้ประตูแต่ละประเภทต้องเลือก ให้เหมาะสมกับการใช้งาน พื้นที่ อีกทั้งรูปแบบของประตูห้องเย็น เพื่อให้เหมาะสมกับห้องเย็น โดยประตูห้องเย็นแบ่งหลักๆ มีสองประเภท ได้แก่
1. ประตูบานเลื่อน (Sliding Door) ซื่งแบ่งเป็นแบบ Manual และ Automatic ขนาดของประตูเราจะออกแบบตามที่ลูกค้ากำหนด
2. ประตูบานสวิง (Swing Door)

 101 9795
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
9996
BMSS  11688
BMSS  45911
Door1
Door2
Door3
Door4
PM PLANNER 1522
PM PLANNER 2282
PM PLANNER 24
PM PLANNER 2715
PM PLANNER 3159
PM PLANNER 4204
PM PLANNER 5173
PM PLANNER 8909
PM PLANNER 992
PM PLANNER 992
Stork 5903
Union Zojirushi 1192
Union Zojirushi 550