Image
สนใจร่วมงานกับเรา สามารถกรอกข้อมูลท่าน เลือกตำแหน่งที่ต้องการสมัคร ทางเราจะติดต่อท่านหลังจากตรวจสอบข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้ว

ตำแหน่งที่ต้องการสมัคร

Sale Engineer / Sale Executive

หน้าที่รับผิดชอบ
 1. ติดต่อเสนอขายสินค้ำ
 2. เข้ำพบลูกค้า วัดหน้างาน และติดตามงาน
 3. ประสานงานขายกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 4. บริหารงานขาย
 5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมำย
คุณสมบัติ
 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการขายการตลาด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เช่น MS Word , Excel , Power Point
 4. ขับรถยนต์ได้ สามารถออกไซต์งานได้
 5. มีความรับผิดชอบ อดทน และซื่อสัตย์
 6. หากมีประสบการณ์ทางด้านงานขายโครงการก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Process / Project Engineer

หน้าที่รับผิดชอบ
 1. ดูแลและจัดการกระบวนการผลิต
 2. ควบคุมและแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากการผลิต
คุณสมบัติ
 1. เพศ ชาย / หญิง อายุ 25-35 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เช่น MS Word , Excel , Power Point
 4. มีความคิดสร้างสรรค์
 5. มีความรับผิดชอบ อดทน และซื่อสัตย์
 6. มีความเป็นผู้นำ

แบบฟอร์มสมัครงาน
Job Application Form

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input