ประตูสำหรับห้องเย็น

       ประตูสำหรับห้องเย็น มีลักษณะพิเศษกว่าประตูชนิดอื่นๆ เนื่องจากบานประตูคือแผ่นฉนวน Sandwich Panal ในการเลือกใช้ประตูแต่ละประเภทต้องเลือก ให้เหมาะสมกับการใช้งาน พื้นที่ อีกทั้งรูปแบบของประตูห้องเย็น เพื่อให้เหมาะสมกับห้องเย็นแต่ละที่ ความหนาของประตูห้องเย็นมีตั้งแต่ 75mm. จนถึง ความหนา 6"  โดยประตูห้องเย็นแบ่งหลักๆมีสองประเภท ได้แก่

       1. ประตูบานเลื่อน (Sliding Door) ซื่งแบ่งเป็นแบบ Manual และ Automatic ขนาดของประตูเราจะออกแบบตามที่ลูกค้ากำหนด

 

      2. ประตูบานสวิง (Swing Door)